Giới thiệu về Tổ Ngoại Ngữ

TỔ NGOẠI NGỮ

TT Họ tên Điện thoại Email Chuyên môn Chức vụ chuyên môn
1 Trần Thị Thanh Loan 0977186235 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
2 Văn Thị Thôi 0916168717 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
3 Nguyễn Thị Triều Giang 0982304793 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
4 Nguyễn Thị Thanh Diễm 0983024060 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0986316326 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh Tổ trưởng Bộ môn
6 Đinh Thị Mỹ Linh 01235952103 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
7 Nguyễn Thị Diệu Thanh 0976321487 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------